I ÜLDSÄTTED

1.1. Käesolevad veebilehel (piknik.borjomi.ee) avaldatud materjalide (teave[1], sh intellektuaalse omandi objektid (edaspidi IOO[2]) ja elektrooniline mobiilirakendus või arvutiprogramm (edaspidi Programm)) (edaspidi Materjalid) kasutamise reeglid (edaspidi Reeglid) reguleerivad ettevõtte IDS Borjomi Beverages Co. N.V. (edaspidi Ettevõte), veebilehe (piknik.borjomi.ee) (edaspidi Veebileht[3]) omaniku ja isiku (edaspidi Kasutaja) vahelisi õigussuhteid Materjalide kasutamise käigus.

1.2. Veebileht ja sellel olev sisu, sealhulgas, kuid mitte ainult, tekstid, disain ja muud IOO-d, on Ettevõtte omand; tekstid, disain ja muud IOO-d on kaitstud konkreetsele IOO-le laieneva õigusakti sätetega. 

1.2.1. Ettevõttel on õigus oma õigusi IOO-dele kõikvõimalike õiguslike vahendite ja protseduuridega kaitsta.

1.3. Ettevõte ei kiida heaks ega vastuta mis tahes subjektiivsete arvamusavalduste ja/või tegevuste eest, mis on tekkinud seoses Ettevõtte tegevusega või on seotud Ettevõtte toodangu, kolmandate isikute või kolmandate isikute toodanguga. Pöörame tähelepanu sellele, et arvamused toodete kohta on subjektiivsed ning ei pruugi ühtida Ettevõtte seisukohtade/poliitikaga. 

1.4. Käesolevad Reeglid on õiguslikult siduv dokument nii Ettevõttele kui ka Kasutajale, seepärast on nende järgimine Reeglitest ja Veebilehe kasutamisest tulenevatest õigussuhetest osavõtjate jaoks kohustuslik.

1.4.1. Ettevõttel on õigus Reegleid oma äranägemise järgi igal ajal muuta. Ettevõte ei ole kohustatud teavitama Kasutajat Reeglite muudatustest; Kasutaja loetakse Reeglite muudatustest teavitatuks alates Reeglite muudatuste ja/või täienduste avaldamisest Veebilehel. 

1.4.2. Reeglid, Reeglite uuendatud versioon ja/või Reeglite muudatused jõustuvad hetkest, mil Reeglid, Reeglite uuendatud versioon või Reeglite muudatused Veebilehel avaldatakse.

1.4.3. Reeglite ja/või nendesse tehtavate muudatustega mittenõustumisel keeldub Kasutaja automaatselt Veebilehe ja/või Materjalide kasutamisest. Veebilehe ja/või Materjalide kasutamine pärast Reeglitega mittenõustumist on Kasutaja isiklik vastutus. 

1.4.4. Reeglite tekst avaldatakse Veebilehel ja Kasutajal on õigus sellega tutvuda piiramatu arv kordi.

II INTELLEKTUAALNE OMAND 

2.1. Intellektuaalse omandiga seotud küsimusi lahendatakse vastavalt käesolevate Reeglite sätetele

2.1.1. Kõik Veebilehele laaditud IOO-dega (sealhulgas ka Veebilehe endaga (selle sisu ja abielemendid) ja domeeninimega) seotud varalised ja mittevaralised õigused (sh erandlikud õigused) kuuluvad Ettevõttele, kui IOO-d või Materjale kirjeldavas tekstis ei ole sätestatud teisiti.

2.1.2. Kõik IOO-dega seotud varalised (sh erandlikud) ja mittevaralised õigused kuuluvad Ettevõttele ja/või autoritele ning need on kaitstud Ukraina ja rahvusvahelise eraõiguse kehtivate sätetega.

2.2. Ettevõtte IOO-d võivad sisalduda Materjalides.

2.2.1. Kõik Veebilehel avaldatud Materjalid ja Veebileht ise on Ettevõtte omand. Ettevõte võib olla Materjalide kasutaja, mille tõestuseks on Ettevõttel vastav õigustloov dokument.

III KASUTAJAD, NENDE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1. Kasutaja on isik, kes kasutab Veebilehte või Materjale. 

3.2. Kasutamise all mõeldakse tutvumist Veebilehe või Materjalidega, teabe allalaadimist Veebilehelt, Materjali igakülgset kasutamist, samuti Veebilehe (selle Materjalide) kopeerimine, avaldamine, levitamine, töötlemine ja edastamine, muu IOO koosseisu lülitamine ja muud kasutusviisid, mis oma olemuselt on seotud Kasutaja ja Veebilehega (Materjalidega) [sh Reeglite punktis 3.4.4. toodud kasutusviisid].

3.3. Veebilehel avaldatud Materjale on Kasutajal õigus kasutada piiramatu arv kordi Reeglites sätestatud tingimustel. 

3.3.1. Üksikutel Materjalidel võib olla konkreetne sihtotstarve ja muud piirangud (tähtaeg, piirkond, sihtrühm jne), seetõttu tuleb selliseid Materjale kasutada vastavalt neile eraldi kehtivatele reeglitele.

3.4. Kasutajatel on õigus kasutada Veebilehe Materjale tasuta, kui Veebilehel või Materjalide kasutamist reguleerivates spetsiaalsetes reeglites ei ole sätestatud teisiti. 

3.4.1. Juurdepääsu veebilehe teatud teenustele ja funktsioonidele või Materjalidele võidakse Kasutajale võimaldada vaid pärast registreerumist ja/või vajalike isikuandmete esitamist.

3.4.2. Veebilehel võivad olla ka Programmid, mille kasutamiseks on Kasutajal vaja sisestada enda isikuandmeid. 

3.4.2.1. Programmi kasutamine peab toimuma vastavalt Ettevõtte esitatud nõuetega.

3.4.2.1.1. Kasutaja kasutab Programmi vastavalt selle sihtotstarbele ning omal riisikol ja äranägemisel vastavalt käesolevate Reeglite nõuetele. Programm antakse Kasutajate kasutusse „sellisena, nagu see on“ ja seisundis „nagu see on“. 

3.4.2.1.2. Ettevõte ei aktsepteeri mingeid märkuseid [v.a Reeglite punktis 7.4. toodud märkused] ja ei garanteeri, et Programm vastab Kasutaja ootustele, et Programm töötab tõrgeteta ja õigeaegselt, et Programmis puuduvad vead ning et Programm pakub Kasutajale vajalikku turvalisust (kaitset). Samuti ei taga Ettevõte, et Programmi abil saavutatav tulemus on täpne ja usaldusväärne.

Märkus: Ettevõte teeb kõik endast oleneva, et parandada talle teatavaks saanud vigu Programmis ja/või Programmi kasutamise reeglites. 

3.4.2.1.3. Ettevõte ei taga, et Programmi kvaliteet ja/või Veebilehelt saadav teave Programmi kohta Kasutaja ootustele vastavad.

3.4.2.1.4. Kasutaja vastutab ainuisikuliselt arvuti (elektroonilise mobiilse seadme) [vt lisaks Reeglite punkti 6.5. sätteid] ja tarkvara rikete ja/või nende riketega seotud kaebuste ja põhjuste eest, samuti Programmi kasutamisest põhjustatud internetiühenduse puudumise eest. Sealhulgas vastutab Kasutaja ainuisikuliselt Programmi laadimise ja kuvamise kvaliteedi eest tema arvutis ja/või elektroonilises mobiilses seadmes ning Programmi kasutamisega seotud mis tahes andmete kaotsimineku eest. 

3.4.2.1.5. Ettevõte tagab vaid Reeglites sätestatu.

3.4.2.1.6. Kui Kasutajal on või võivad olla meditsiinilised vastunäidustused arvuti/elektroonilise mobiilse seadme ja/või neisse laaditud programmide kasutamise suhtes, siis kannab sellisest kasutamisest tulenevaid riske Kasutaja. 

3.4.2.2. Programmi kasutatakse mittekommertslikel eesmärkidel lihtlitsentsi alusel ning Kasutajal ei ole õigust seda [litsentsi] edasi anda (võõrandada) ja alamlitsentse väljastada; Kasutajale laienevad õigused ühe Programmi kasutamiseks vastavalt käesolevate Reeglite tingimustele. Programmi tuleb kasutada sihtotstarbeliselt ühes arvutis ja/või elektroonilises mobiilses seadmes, kui Programmi dokumentides ei ole sätestatud teisiti.

3.4.2.3. Lihtlitsents ei välista võimalust, mille kohaselt võib litsentsiandja [Ettevõte] kasutada programmi selle litsentsiga piiratud valdkonnas ning väljastada teistele isikutele litsentse Programmi kasutamiseks antud valdkonnas. 

3.4.2.4. Litsentsi kehtivusaeg algab kuupäevast, mil Kasutaja tutvus käesolevate Reeglitega ja jätkas Programmi kasutamise ja/või laadimisega arvutisse (elektroonilisse mobiilsesse seadmesse) ning lõppeb päeval, mil Programm eemaldatakse Veebilehelt ning selle edasine kasutamine ei ole ette nähtud, või päeval, mil Programm eemaldatakse (installitakse maha) arvutist või elektroonilisest mobiilsest seadmest.

3.4.2.5. Litsents lõppeb ka juhul, kui Kasutaja üritab mööda hiilida Ettevõtte (arendaja) poolt Programmi kaitseks välja töötatud tehnilistest meetmetest, samuti juhul, kui Programmi ei kasutata sihtotstarbeliselt ja kui rikutakse Reeglites kehtestatud tingimusi. 

3.4.2.6. Kasutaja on kohustatud kasutama Programmi sihtotstarbeliselt käesolevates Reeglites või Programmi kasutamise reeglites sätestatud tähtajal, viisil ja territooriumil.

3.4.2.7. Programmi kasutamist mittesihtotstarbelisel või Reeglites toodud nõuetega vastuolus oleval moel loetakse vastavate litsentsitingimuste rikkumiseks [vt sh Reeglite punktide 3.4.2., 3.4.2.4.–3.4.2.5. sätteid]. 

3.4.2.8. Kui Reeglitega sätestamata õigusi ei ole Programmi kasutamise reeglites kajastatud, siis antakse Kasutajale õigused vaid käesolevate Reeglitega sätestatud mahus.

3.4.3. Reeglite punktis 3.4.2. toodud sätteid kohaldatakse Veebilehe ja/või sellele laaditud Materjalide suhtes selles punktis sätestatud määras või Veebilehte ja/või Materjale ja/või nende kasutamist puudutavas ulatuses. 

3.4.4. Kasutaja on nõus sellega, et kui Reeglites ei ole sätestatud teisiti, ei ole tal õigust teha Materjalidega (sh Veebilehega) järgmisi toiminguid:

1) kasutada neid kommertseesmärkidel; 

2) levitada, anda rendile, rentida, müüa, laenata, õigusi üle anda või muul moel edasi anda;

3) kopeerida, sh osaliselt; 

4) muuta, redigeerida, muudatusi sisse viia, tõlkida, dekompileerida, tuletada uusi programme või teha muid modifikatsioone;

5) välistada, varjata, võltsida, eemaldada või muuta; 

6) näidata kasutamisel vale lähteallikat;

7) ümber paigutada, eksportida (re-eksportida) ja/või importida (re-importida) mis tahes riiki, sh riiki, kuhu impordi- ja ekspordioperatsioonid on keelatud, või

8) kasutada neid mis tahes andmebaaside või -kogude loomiseks või lisada neid sarnastesse andmebaasidesse või -kogudesse. 

3.5. Ettevõttel on õigus laadida (paigutada) Veebilehele erinevaid Materjale, sealhulgas ja eelkõige Borjomi toodangut puudutavat reklaami ja muid turundusmaterjale (PR) näiteks ribareklaami või kuulutuste näol. Samuti on Ettevõttel õigus igal ajal teha muudatusi eespool nimetatud tegevustesse (sündmustesse) ning Kasutaja annab oma nõusoleku selle kohta, et Ettevõte ei pea teda [Kasutajat] isiklikult teavitama ning et ta on suuteline käesolevas punktis kirjeldatud toiminguid kooskõlastuseta tegema.

3.5.1. Kasutaja nõustub sellega, et tal ei ole õigust kasutada Ettevõtte Materjale (sh IOO-sid) ilma eelneva kirjaliku nõusolekuta [vt eraldi Reeglite II jao ja punkti 3.4.4. sätteid].

3.6. Veebilehele laaditud Materjalide eesmärgiks ei ole Kasutajate vajaduste rahuldamine ning neid ei laadita üles, et tulla vastu iga konkreetse Kasutaja soovidele, sealhulgas sellise Kasutaja soovidele, kes kasutab Borjomi toodangut [vt eraldi Reeglite preambulit]. Ligipääsu Veebilehele ja Materjalidele võimaldatakse Kasutajale sellisel kujul, millised need [Veebileht ja Materjalid] nendega tutvumise hetkel on. Ettevõte ei vastuta katkematu ligipääsu eest Materjalidele ja/või Veebilehele ning selle eest, et Materjale kuvatakse Kasutajale kiiresti ja veatult. Kui Veebileht ja/või Materjal näeb ette mingi tulemuseni jõudmist, siis on selle tulemuse täpsus ja usaldusväärsus tagatud vaid juhul, kui see on Veebilehel ja/või iga eraldi üles laaditud Materjali juures olevas lisateabes täpselt ära märgitud.

3.7. Võttes arvesse käesolevate Reeglite punkti 3.5., on Ettevõttel igal ajal õigus muuta Materjalide ja/või Veebilehe sisu ja vormi (sh disaini, programmi koode jne). 

3.8. Käesolevate Reeglite punktide 3.4.2.–3.4.3. sätted kehtivad ka muude, punktis 3.5. nimetamata Materjalide kasutamise kohta, kui Reeglites või nende Materjalide kasutamist puudutavates erireeglites ei ole sätestatud teisiti.

3.9. Veebilehte ja/või Materjale kasutades ei ole Kasutaja nende Materjalide ja/või Veebilehe omanik ja ei saa selleks, samuti ei ole Kasutajal õigust (eraldivõetuna või tervikuna) taganeda saadud õigustest [kui selline õiguse saamine on otseselt Reeglitega ette nähtud]. 

IV ISIKUANDMED

4.1. Ettevõttel on õigus koguda ja kasutada Kasutaja isikuandmeid vaid käesolevates Reeglites [vt lisaks Reeglite punktide 3.4.1.–3.4.3. sätteid] sätestatud juhtudel ja eesmärkidel. 

4.2. Isikuandmeid võib edasi anda Kasutaja registreerimiseks Veebilehel või Programmi normaalseks käivitamiseks ja funktsioneerimiseks.

4.2.1. Sellisteks isikuandmeteks võivad olla näiteks nimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress jmt [vt lisaks Reeglite punkti 4.2.4.1. sätteid].

4.2.2. Oma isikuandmeid Programmi sisestades ei edasta Kasutaja neid Veebilehe arhiivi, administraatorile ja/või Ettevõttele või muudele kolmandatele isikutele, kui Programmi kirjelduses ja/või käesolevates Reeglites ei ole sätestatud teisiti. 

MÄRKUS: Programmi kasutamise puhul on Kasutaja isikuandmed [kui neid küsitakse] vajalikud vaid selleks, et vastavat Programmi oleks võimalik käivitada.

4.2.3. Ettevõte ei oma ligipääsu, ei kogu, salvesta, süstematiseeri, analüüsi ega edasta kolmandatele isikutele mingeid isikuandmeid Kasutaja kohta, kes kasutab või plaanib kasutada selliste isikuandmete sisestamist pakkuvat või nõudvat Programmi ja/või muid Materjale, kui käesolevates Reeglites või Programmi kirjelduses ei ole sätestatud teisiti.

4.2.4. Juhul, kui Kasutajalt nõutakse oma isikuandmete esitamist Ettevõttele, teavitatakse Kasutajat isikuandmete kasutamise reeglitest vastaval viisil, kui Reeglites ei ole sätestatud teisiti.

4.2.4.1. Teatud juhtudel annab Kasutaja Ettevõttele õiguse oma isikuandmete kogumiseks ja säilitamiseks, kui see on mis tahes Materjalis sätestatud. 

4.2.4.2. Kasutaja nõustub sellega, et tema isikuandmeid võidakse kasutada järgmistel juhtudel:

4.2.4.2.1. Kui Ettevõte edastab isikuandmed volitatud koostööpartneritele, kes teevad Ettevõttega koostööd lepingu alusel ja see leping sisaldab konfidentsiaalsusenõuet. Sellisel juhul võidakse Kasutaja isikuandmeid kasutada selleks, et lihtsustada suhtlust Kasutajaga eesmärgiga saata talle teavet Borjomi toodete, Materjalide ja koostööpartnerite turundusprogrammide kohta. Kolmandad isikud (koostööpartnerid), kellele isikuandmed edastatakse, on kohustatud neid andmeid mitte edasi andma [ilma Ettevõtte kirjaliku loata].

4.2.4.2.2. Kui on vaja vastata kontrollorganite (sh uurimis- või kohtuorganite) järelepärimistele (muud dokumendid), kehtestada või täita seaduslikke õigusi või kaitsta end hagide (sh potentsiaalsete hagide) eest.

4.2.4.2.3. Kui toimub seadustest tulenev teabevahetus (andmete vahetus), mille eesmärgiks on õigusrikkumise ja/või süüteo menetlemine, seadusevastase tegevuse ennetamiseks vajalike meetmete kehtestamine või vastuvõtmine, kelmuse tuvastamine või potentsiaalsete õigusrikkumiste ja/või süütegudega seotud olukordade vältimine.

4.2.4.2.4. Kui on vaja edastada Kasutaja isikuandmeid seoses ettevõtte reorganiseerimise protsessiga. Sellisel juhul annab Ettevõte Veebilehe kaudu huvitatud pooltele teada, et nende isikuandmed antakse edasi ja need muutuvad teiste Reeglite esemeks.

V TASUTA KASUTAMINE JA PIIRANGUD

5.1. Veebilehe Materjalide kasutamine on lubatud tingimusel, et näidatakse Veebilehele laaditud Materjali otselinki (hüperlinki). 

NÄIDE: Antud teave või artikkel („artikli pealkiri“) on laaditud internetileheküljele Borjomi [http://www.borjomi.com „Kopeeritud teabe nimetus]. – aasta. URL.

5.2. Selliseid Materjale nagu intervjuud, konverentsid ja muu teave avalike (toimunud või kavandatavate) ürituste kohta on lubatud kasutada kuni 210 tähemärgi ulatuses ühe teabematerjali koostamiseks. Vastava ürituse lõppleheküljele juhatavad viited ja nende kajastamine infomaterjalis (sh massiteabevahendites) on kohustuslik. Reeglite käesolevas punktis kirjeldatud mis tahes Materjali kasutamine originaaliga võrdses mahus (täismahus) ei ole lubatud. 

5.3. Reeglite punktis 5.2. kirjeldatud meetmed on mõeldud eranditult isiklikuks (mittekommertslikuks) kasutamiseks ja vaatamiseks (tutvumiseks), kui Reeglites ja/või Ettevõttega sõlmitud vastavas lepingus ei ole sätestatud teisiti.

5.4. Reeglite punktis 5.2. kirjeldatud Materjalide mis tahes moel kasutamisel massiteabevahendites on teabeteksti alguses kohustuslik viidata esmaallikale. 

NÄITEKS: See teave või artikkel (“artikli pealkiri“) asub Borjomi veebilehel (http://www.borjomi.com “Kopeeritud teabe nimetus“ ). Aasta. URL.

5.5.Veebilehel avaldatud Ettevõtte Materjalide kasutamine RSS-kanalites[5] on lubatud vaid vormistamisnõuete järgmisel. Kui kasutatakse Veebilehel olevat Materjali, siis peab see sisaldama sisu iseloomustavat pealkirja ja Materjali lühikokkuvõtet, kusjuures pärast Materjali pealkirja esitamist tuleb näidata Ettevõtte logo ja Veebilehe nimetust. Samuti tuleb esitada otsene hüperlink Veebilehel avaldatud Materjali täistekstile. 

VI VASTUTUS 

6.1. Reeglite mis tahes punkti mittetäitmine ja/või mittejärgmine loetakse selle punkti sätete rikkumiseks ning toob kaasa käesolevate Reeglite ning Eesti ja rahvusvaheliste õigusaktidega sätestatud vastutuse.

6.2. Igasugune Materjalide kommertseesmärgil kasutamine ilma Ettevõtte kirjaliku loata on keelatud.

6.3. Ettevõte jätab endale õiguse lisada Ettevõtte reegleid rikkunud isikute nimed spetsiaalsesse nimekirja ning teha see nimekiri avalikuks. 

6.3.1. Kui Kasutajale on saanud teatavaks, et on rikutud Ettevõtte õigusi IOO-dele, siis peab Kasutaja Ettevõtet sellistest rikkumistest viivitamatult teavitama.

6.3.2. Kui Kasutaja leiab, et Veebilehel avaldatud Materjalid on talle ja/või kolmandale isikule kuuluvad IOO-d, siis on Kasutaja kohustatud Ettevõtet igast sellisest üksikust juhtumist teavitama. Kasutaja on kohustatud esitama: 1) teabe volitatud isiku kohta, kes võib tegutseda IOO omaniku nimel; 2) IOO kirjeldus, mille suhtes kehtivat õigust Kasutaja arvates on rikutud; 3) teabe IOO avaldamise kohta, mille suhtes kehtivaid õigusi on Materjalide Veebilehel avaldamise (üleslaadimise) tõttu rikutud; 4) teabe nõuete kohta (kui need on teada), mida IOO omanik, kelle õigusi on rikutud, võimaliku rikkuja suhtes esitab [vt täiendavalt Reeglite punkti 7.4. sätteid]. 

6.3.3. Ettevõte teeb kõik endast oleneva, et mitte rikkuda kolmandate isikute mis tahes õigusi IOO-dele.

6.4. Kui mis tahes kolmas isik on rikkunud Ettevõtte õigusi, on Ettevõttel vastavalt Ukraina ja rahvusvahelistele kehtivatele seadustele õigus võtta tarvitusele kõik õiguslikud protseduurid (kasutada õigusvahendeid) enda õiguste kaitsmiseks.

6.5. Ettevõte teatab, et austab kolmandate isikute õigusi IOO-dele ning ootab teistelt isikutelt samasugust suhtumist Ettevõttele kuuluvatesse IOO-desse.

6.5.1. Ettevõte ei vastuta: 

6.5.1.1. Kasutaja tegevuste eest Veebilehel;

6.5.1.2. Internetiühenduses või internetiühendust võimaldavate isikute töös (telekommunikatsioonisüsteemides) esineda võivate tõrgete eest, sh viirustest või Kasutaja õigusi rikkuvatest muudest programmidest ja kolmandate isikute mis tahes tegevusest tulenevate tõrgete eest;

6.5.1.3. Kahju (sh saamata jäänud tulu) eest, mis on Kasutajale tekitatud või võib olla tekitatud Veebilehe ja/või Materjalide kasutamise või kasutamise võimatuse tulemusena;

6.5.1.4. Kasutaja arvuti (elektroonilise mobiilse seadme) ja tarkvara kahjustumise eest Veebilehe ja/või Materjalide kasutamise tulemusena. Võttes vastu otsuse kasutada Veebilehte ja/või Materjale, kannab Kasutaja isiklikku vastutust mis tahes materiaalsete kahjude eest, sh tema arvutile (mobiilsele seadmele või muule elektroonilisele vahendile) tekkinud või tekkida võiva kahju eest; 

6.5.1.5. Kahju eest, mis on põhjustatud varale, reputatsioonile ja arvutile (elektroonilisele mobiilsele seadmele), samuti kehavigastuste, saamata jäänud tulu, trahvisanktsioonide ja muude asjaolude eest, mis on põhjustatud Veebilehe ja/või Materjalide kasutamisest.

MÄRKUS: Kui mõnes kohtualluvuses ei kehti vastutusele teatud piirangud, siis kehtivad need piirangud konkreetses kohtualluvuses kehtivas ulatuses. 

6.6. Käesolevad Reeglid ei reguleeri internetiühendusega ja Veebilehe (Materjalide) ja/või tarkvara kasutamiseks vajalike seadmetega, mida kasutatakse või võidakse kasutada Veebilehele ligipääsu saamiseks, seotud küsimusi: need küsimused on Kasutaja vastutus ja need peab ta lahendama iseseisvalt. Sellest tulenevalt ei vastuta Ettevõte selle eest, millise internetti ühendumise mooduse või tarkvara Kasutaja valib, ja muude Reeglite käesoleva punktiga seotud tegevuste eest.

6.7. Samas hoolitseb Ettevõte Veebilehe ja/või Materjalide turvalise kasutamise eest, rakendades selleks Ettevõttes juurutatud poliitikat, mis põhineb soovitustel, kuidas kaitsta end internetikelmuste eest, tagada arvuti turvalisus ja kaitsta kasutaja isikuandmeid.[6] 

VII LÕPPSÄTTED

7.1. Reeglid jõustuvad nende avaldamise hetkest ja kehtivad kuni nende kehtetuks tunnistamiseni (või teiste reeglitega asendamiseni). 

7.2. Reeglite sätete rakendamist (sh täitmist) puudutavad vastuolud (vaidlused, hagid) lahendatakse kooskõlas Eesti kehtivate õigusnormidega.

7.2.1. Kasutaja poolt edastatud teave või materjalid (sh küsimused, kommentaarid, ettepanekud ja märkused) ei ole konfidentsiaalne teave ning antud teavet ei käsitleta isiklikuna, kuna see puudutab Veebilehte ja/või Materjale ja nendega seotud küsimusi. Kasutajal, kes saadab oma teate e-posti teel, ei ole õigust teate sisu kodeerida või seda muul moel vaatamise eest kaitsta. 

7.2.2. Mis tahes moel kaitstud ja/või kodeeritud teateid ja e-kirju ei menetleta ja Ettevõte jätab neile vastamata.

7.2.2.1. Kogu Kasutajalt saadud teave Veebilehe ja sellega seotud küsimuste kohta peab olema õige, täpne ja täielik. Ettevõte võib nõuda kinnitust esitatud teabe tõelevastavuse kohta eesmärgiga täpsustada selle teabe õigsuse, täpsuse või täielikkusega seotud andmeid või uuendada selle teabe sisu. 

7.3. Käesolevad Reeglid ei kujuta endast agendilepingut ega ole aluseks Kasutajaga ettevõtlussuhete sõlmimiseks, nende eesmärgiks ei ole Ettevõtte ega Kasutaja osalemine äriühingutes (sh ühisettevõtetes); Veebilehe ja/või Materjalide kasutamise võimaldamisega ei sõlmi Ettevõte Kasutajaga tööalaseid ega muid sarnaseid õigussuhteid.

7.4. Kui Veebileht ja/või Materjalid rikuvad Kasutaja seadustest tulenevaid õigusi ja huve, siis peab see Kasutaja saatma Ettevõttele sellesisulise kirjaliku teate [vt Reeglite punkti 7.4.2. sätteid]. 

7.4.1. Pärast vastavasisulise kaebuse läbivaatamist võtab Ettevõte vastu otsuse, mis tehakse avaldajale eraldi teatavaks.

7.4.2. Klienditoe e-posti aadress on: support@ids-borjomi.com. 

7.4.3. Muudes küsimustes, mis puudutavad ettepanekuid ja soove, võib Kasutaja võtta Ettevõttega ühendust Reeglite punktis 7.4.2. toodud rekvisiitide kaudu.

7.5. Juhul, kui Eesti võimuorganid võtavad vastu normatiivseid õigusakte, mis puudutavad (täielikult või osaliselt) ka Veebilehe ja/või Materjalide toimimisega seotud küsimusi, on Ettevõttel õigus teha Veebilehe ja/või Materjalide toimimisse mis tahes muudatusi, mille eesmärk on viia nende [Veebilehe ja/või Materjalide] töö asjakohaste õigusnormidega kooskõlla. 

7.6. Veebileht võib sisaldada linke, mille kaudu on Kasutajal võimalik teistele veebilehtedele liikuda; Ettevõte ei vastuta kolmandate isikute veebilehtede (sh nende sisu, võimaliku turvariski ja nende veebilehtede kasutamise tagajärgede) eest, kui Reeglites ei ole sätestatud teisiti.

7.6.1. Ettevõte ei vastuta muudel veebilehtedel avaldatud andmete konfidentsiaalsuse eest.

7.6.2. Lingi paigutamine välisele veebilehele ei tähenda selle veebilehe ja/või selle sisu heakskiitmist.

[1] Informatiivsed teated, foorumid, blogid, kommentaarid ja muud interaktiivsed ressursid, samuti avaldatud tekstiteated, videod, helifailid, graafilised materjalid ja muud objektid.

[2] IOO-de all peetakse silmas autoriõiguste ja tööstusomandi objekte, näiteks: teosed (sh muusikalised ja audiovisuaalsed teosed, graafika, disain, fotod jm teosed), arvutiprogrammid, tuletatud teosed (tõlked, töötlused, kokkuvõtted, referaadid, resümeed, ülevaated, arranžeeringud jmt), leiutised, kasulikud mudelid, tööstusnäidised, kauba- ja teenusmärgid, kaupade päritolunimetused, ärinimed, kommertstähised (nimed), kaupade tootenimed, teenusmärgid, logod, selliste objektide omadused jmt, mis on muuhulgas kaitstud tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooniga (20. märtsist 1883) ja Berni kirjandus- ja kunstiteoste kaitse konventsiooniga (1971).

[3] Asub internetiaadressil http://www.borjomi.com/.

[5] Spetsiaalsed programmid teabeplokkide lugemiseks, mis esitavad teavet uudispealkirjade näol.

[6] Vaadake täpsemat teavet reeglite kohta veebilehel: http://www.onguardonline.gov/.