წინამდებარე ვებ-გვერდი იყენებს „ქუქის“ და ინფორმაციის შეგროვების სხვა საშუალებებს. წინამდებარე ვებ-გვერდის შემდგომი გამოყენებით თქვენ აცხადებთ თანხმობას, გამოიყენოთ „ქუქის“ და სხვა შესაბამისი საშულებები.

ქუქის პოლიტიკა

უკუკავშირი

კომპანიის თბილისის მისამართი
  • ტელ: +995 32 2 484 484 
  • ფაქსი: +995 32 223 668 
  • ცხელი ხაზი: +995 32 2 422 227 
  • ბიძინა კვერნაძის ქ. 10 
  • 0171 თბილისი, საქართველო
კომპანიის მისამართი ბორჯომში
  • საქართველო, 0102,
  • ქ. ბორჯომი 
  • თორის ქ. 39
  • ჩამომსხმელი ქარხნები: N1 და N2

უკუკავშირი