I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Interneto svetainėje (www.piknikas.borjomi.lt) skelbiamos Medžiagos (informacijos [1], įskaitant intelektinės nuosavybės objektus (toliau – INO [2]), ir elektroninės mobiliosios programėlės (toliau – Programa) arba kompiuterinės programos  (toliau – Medžiaga)) naudojimo Taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja teisinius santykius tarp bendrovės „IDS Borjomi Beverages Co. N. V.“, (toliau – Bendrovė), kuriai priklauso interneto svetainė (www.piknikas.borjomi.lt)  (toliau – Interneto svetainė [3]), ir asmens (toliau – Vartotojas), kuris Medžiaga naudojasi.

1.2. Interneto svetainė ir visas jos turinys, įskaitant tekstą, dizainą ir kitus INO, yra Bendrovės nuosavybė. Tekstas, dizainas ir kiti INO saugomi pagal įstatymų, taikomų atitinkamam INO, reikalavimus.

1.2.1. Bendrovė pareiškia, kad ji gins savo teises į INO taikydama visas galimas teisines priemones ir procedūras.

1.3. Bendrovė neatsako už jokius subjektyvius su Bendrovės veikla, Bendrovės produkcija, trečiaisiais asmenimis arba trečiųjų asmenų produkcija susijusius atskirų asmenų komentarus ir (arba) veiksmus bei jiems nepritaria. Atkreipiame dėmesį, kad nuomonės apie produkciją yra subjektyvios ir gali nesutapti su Bendrovės pozicija ar politika.

1.4. Taisyklės yra ir Bendrovę, ir Vartotoją teisiškai įpareigojantis dokumentas, todėl jas privalo vykdyti visi teisinių santykių, atsirandančių dėl Taisyklių ir Interneto svetainės naudojimo, dalyviai.

1.4.1. Bendrovė turi teisę savo nuožiūra bet kada keisti Taisykles. Bendrovė neprivalo asmeniškai informuoti Vartotojo apie Taisyklių pakeitimą. Vartotojas laikomas informuotu apie pakeistas Taisykles Interneto svetainėje paskelbus Taisyklių teksto pakeitimus ir (arba) papildymus.

1.4.2. Taisyklės, naujoji Taisyklių redakcija ir (arba) Taisyklių pakeitimai įsigalioja Interneto svetainėje paskelbus atitinkamas Taisykles, naująją Taisyklių redakciją arba jų pakeitimus.

1.4.3. Nesutikdamas su Taisyklėmis ir (arba) bet kokiais vėlesniais jų pakeitimais, Vartotojas automatiškai atsisako naudotis Interneto svetaine ir (arba) Medžiaga. Už bet kokį vėlesnį naudojimąsi Vartotojas atsako asmeniškai.

1.4.4. Taisyklių tekstas skelbiamas Interneto svetainėje. Vartotojas gali su juo susipažinti tiek kartų, kiek reikia.

II. INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

2.1. Intelektinės nuosavybės klausimai sprendžiami pagal šių Taisyklių nuostatas.

2.1.1. Visos turtinės ir (arba) neturtinės teisės (įskaitant išskirtines) į INO, paskelbtus Interneto svetainėje (įskaitant ir pačią Interneto svetainę (jos turinį ir pagalbinius elementus) bei domeno vardą), priklauso Bendrovei, jei INO / Medžiagos aprašymo tekste nenurodyta kitaip.

2.1.2. Visos turtinės (įskaitant išskirtines) ir neturtinės teisės į INO priklauso Bendrovei ir (arba) autoriams bei yra saugomos pagal galiojančias Lietuvos ir tarptautinės privačiosios teisės nuostatas.

2.2. Bendrovės INO gali būti įtraukti į Medžiagą.

2.2.1. Bendrovė yra visos Medžiagos, paskelbtos Interneto svetainėje, ir pačios Interneto svetainės savininkė. Bendrovė gali būti Medžiagos vartotoja ir turi atitinkamą tokias teises patvirtinantį dokumentą.

III. VARTOTOJAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Vartotoju laikomas asmuo, kuris naudojasi Interneto svetaine arba Medžiaga.

3.2. Naudojimasis – tai bet koks susipažinimas su Interneto svetaine / Medžiaga, informacijos iš Interneto svetainės parsisiuntimas, Medžiagos naudojimas bet kokiu būdu, taip pat Interneto svetainės (jos Medžiagos) atkūrimas, publikavimas, platinimas, perdirbimas, vertimas, įtraukimas kaip dalies į kitą INO ir kiti naudojimo būdai, kurie pagal savo prasmę yra susiję su Vartotoju ir Interneto svetaine (Medžiaga) [įskaitant Taisyklių 3.4.4 p. nurodytus naudojimo būdus].

3.3. Vartotojai gali neribotai naudotis Interneto svetainėje skelbiama Medžiaga Taisyklių nustatytomis sąlygomis.

3.3.1. Tam tikra Medžiaga gali turėti tikslinę paskirtį ir kitus apribojimus (terminas, teritorija, tikslinė auditorija ir t. t.), tad turi būti naudojama tik pagal tokiai Medžiagai nustatytas taisykles.

3.4. Interneto svetainė suteikia Vartotojams nemokamos prieigos prie Medžiagos teisę, jei Interneto svetainėje arba atskirose Medžiagos naudojimo taisyklėse nenurodyta kitaip.

3.4.1. Vartotojui gali būti pasiūlyta naudotis tam tikromis Interneto svetainės arba Medžiagos paslaugomis ir tarnybomis tik užsiregistravus ir (arba) pateikus privalomus Vartotojo asmens duomenis.

3.4.2. Interneto svetainė taip pat gali siūlyti pasinaudoti Programa ir reikalauti Vartotojo įvesti savo asmens duomenis.

3.4.2.1. Vartotojas turi naudotis Programa pagal Bendrovės siūlomus reikalavimus.

3.4.2.1.1. Vartotojas Programa naudojasi pagal numatytą paskirtį savo rizika ir nuožiūra, vadovaudamasis Taisyklių reikalavimais. Programa suteikiama Vartotojui tokia, kokia yra, ir tokios būklės, kokios yra.

3.4.2.1.2. Bendrovė nepriima jokių pastabų [išskyrus nurodytas Taisyklių 7.4 p.] ir negarantuoja, kad Programa atitiks Vartotojo lūkesčius, veiks nenutrūkstamai, laiku, neturės klaidų ir suteiks Vartotojui būtiną saugumą (apsaugą). Taip pat Bendrovė negarantuoja, kad rezultatas, kurį galima gauti naudojant Programą, bus tikslus ir patikimas.

Pastaba. Bendrovė stengsis ištaisyti bet kokias Programos darbo klaidas ir (arba) jos naudojimo taisyklių klaidas, apie kurias ji sužinos. 

3.4.2.1.3. Bendrovė negarantuoja, kad Programos kokybė ir (arba) informacija apie ją, gaunama iš Interneto svetainės, atitiks Vartotojo lūkesčius.

3.4.2.1.4. Vartotojas prisiima visą atsakomybę už kompiuterio ar elektroninio mobiliojo įrenginio [papildomai žr. Taisyklių 6.5 p.], programinės įrangos gedimus ir (arba) skundus ir priežastis, dėl kurių naudojantis Programa kilo gedimai ar tapo neįmanoma naudotis internetu. Be to, Vartotojas pats atsako už Programos parsisiuntimą ir atvaizdavimą jo kompiuteryje ir (arba) elektroniniame mobiliajame įrenginyje, taip pat yra atsakingas už bet kokius duomenis, prarastus naudojantis Programa.

3.4.2.1.5. Bendrovė garantuoja tik tai, kas nurodyta Taisyklėse.

3.4.2.1.6. Jei Vartotojas dėl medicininių priežasčių negali naudotis kompiuteriu / elektroniniu mobiliuoju įrenginiu ir (arba) programomis, kurios gali būti į juos įdiegtos, jis prisiima visą su tokiu naudojimu susijusią riziką.

3.4.2.2. Programa naudojama nekomerciniais tikslais neišskirtinės licencijos pagrindu be teisės licenciją perduoti (perleisti), be teisės išduoti sublicenciją, išvardijant teises naudoti vieną Programą pagal Taisyklių sąlygas. Programa turi būti naudojama pagal numatytą paskirtį viename kompiuteryje ir (arba) elektroniniame mobiliajame įrenginyje, jei kitaip nenurodyta Programos dokumentacijoje.

3.4.2.3. Neišskirtinė licencija nepanaikina licencijos suteikėjo [Bendrovės] galimybės Programą naudoti apibrėžtoje srityje ir išduoti kitiems asmenims licencijas naudoti Programą šioje srityje. 

3.4.2.4. Licencija pradeda galioti nuo dienos, kai Vartotojas susipažįsta su Taisyklių nuostatomis ir toliau naudojasi ir (arba) įdiegia Programą į kompiuterį (elektroninį mobilųjį įrenginį), ir baigia galioti tą dieną, kai Programa pašalinama iš Interneto svetainės bei jos neplanuojama toliau naudoti arba kai Programa ištrinama (pašalinama) iš kompiuterio ar elektroninio mobiliojo įrenginio.

3.4.2.5. Licencija baigia galioti ir tuo atveju, jei Vartotojas bando pažeisti kokias nors Bendrovės (kūrėjo) numatytas Programos apsaugos technines priemones, naudoja Programą ne pagal numatytą paskirtį ir pažeidžia Taisyklių nustatytas sąlygas.

3.4.2.6. Vartotojas Programą turi naudoti pagal numatytą paskirtį ir negali pažeisti Taisyklių arba Programos naudojimo taisyklių nustatytų termino, būdo ir teritorijos sąlygų.

3.4.2.7. Naudojant Programą ne pagal paskirtį arba Taisyklėse nustatytiems reikalavimams prieštaraujančiu būdu, pažeidžiamos atitinkamų licencijos sąlygų normos [taip pat žr. Taisyklių 3.4.2, 3.4.2.4–3.4.2.5 p. nuostatas].

3.4.2.8. Jei Taisyklėse nenustatytos teisės nėra nurodytos Programos naudojimo taisyklėse, Vartotojui suteikiama tik tiek teisių, kiek numatyta Taisyklėse.

3.4.3. Nuostatos, numatytos Taisyklių 3.4.2 p., taikomos ir Interneto svetainei ir (arba) joje paskelbtai Medžiagai tiek, kiek tai tiesiogiai nurodyta šiame punkte ar gali būti susieta su Interneto svetaine ir (arba) Medžiaga, ir (arba) jų naudojimu. 

3.4.4. Jei Taisyklėse nenumatyta kitaip, Vartotojas sutinka, kad jis neturi teisės atlikti šių su Medžiaga (įskaitant ir Interneto svetainę) susijusių veiksmų:

1) naudoti komerciniais tikslais;

2) platinti, perduoti nuomoti, nuomoti už mokestį, parduoti, skolinti, perleisti teises arba perduoti kitu būdu;

3) kopijuoti, įskaitant ir dalinį kopijavimą;

4) keisti, redaguoti, koreguoti, versti, dekompiliuoti, kurti išvestinius produktus arba atlikti kitus pakeitimus;

5) šalinti, slėpti, klastoti, naikinti arba keisti;

6) naudojant neteisingai nurodyti kilmės šaltinį;

7) perkelti, eksportuoti (pakartotinai eksportuoti) ir (arba) importuoti (pakartotinai importuoti) į kokią nors šalį, įskaitant tą šalį, į kurią draudžiama eksportuoti ir importuoti;

8) naudoti kokiai nors duomenų bazei arba rinkiniui sukurti ir įtraukti į tokias duomenų bazes arba rinkinius.

3.5. Bendrovė turi teisę į Interneto svetainę įkelti įvairią Medžiagą, įskaitant reklamjuosčių arba skelbimų forma pateikiamą reklaminę medžiagą ir medžiagą apie kitus rinkodaros (ryšių su visuomene) renginius, susijusius su „Borjomi“ produkcija. Bendrovė taip pat turi teisę bet kada atlikti aukščiau nurodytos veiklos (renginių) pakeitimus, o Vartotojas sutinka su tuo, kad Bendrovė neturi įspėti Vartotojo asmeniškai ir gali nesuderinusi su juo atlikti šiame punkte aprašytus veiksmus.

3.5.1. Vartotojas sutinka su tuo, kad jis neturi teisės naudoti Bendrovės Medžiagos (įskaitant INO) be išankstinio rašytinio sutikimo [atskirai žr. Taisyklių skyriaus II ir 3.4.4 p. nuostatas].

3.6. Interneto svetainėje skelbiama Medžiaga nėra skirta Vartotojų poreikiams ir nėra skelbiama konkretaus Vartotojo, įskaitant ir tą, kuris vartoja „Borjomi“ produkciją, reikalavimu [atskirai žr. Taisyklių preambulę]. Interneto svetainė ir Medžiaga pateikiama Vartotojui naudotis tokios būklės, kokios yra tuo metu, kai Vartotojas su jomis susipažįsta. Bendrovė neįsipareigoja užtikrinti nepertraukiamą prieigą prie Medžiagos ir (arba) Interneto svetainės, taip pat pateikti Vartotojui Medžiagą greitai ir be klaidų. Jei Interneto svetainė ir (arba) Medžiaga turi pateikti rezultatą, tokio rezultato tikslumas ir patikimumas gali būti užtikrinti tik tuo atveju, jei tai tiesiogiai nurodyta Interneto svetainėje ir (arba) papildomoje informacijoje prie kiekvienos atskirai skelbiamos Medžiagos.

3.7. Įskaitant Taisyklių 3.5 p. nuostatos turinį, Bendrovė turi teisę ir gali bet kada keisti Medžiagą ir (arba) Interneto svetainę: jos turinį, formą (įskaitant dizainą, programinius kodus ir t. t.).

3.8. Taisyklių 3.4.2–3.4.3 p. nuostatos susijusios ir su kitos Medžiagos, tiesiogiai nenurodytos Taisyklių 3.5 p., naudojimu, jei Taisyklėse arba atskirose tokios Medžiagos naudojimo taisyklėse nenumatyta kitaip.

3.9. Naudodamasis Interneto svetaine ir (arba) Medžiaga Vartotojas nėra ir netampa Medžiagos ir (arba) Interneto svetainės savininku, taip pat Vartotojas (kiekvienas atskirai arba kartu) neturi teisės perleisti kokių nors gautų teisių [jei tai tiesiogiai nenustatyta Taisyklėse].

IV. ASMENS DUOMENYS

4.1. Bendrovė gali rinkti ir naudoti Vartotojo asmens duomenis tik Taisyklių nustatytais atvejais ir tikslais [papildomai žr. Taisyklių 3.4.1–3.4.3 p. nuostatas].

4.2. Asmens duomenys gali būti perduodami siekiant užregistruoti Vartotoją Interneto svetainėje arba paleisti Programą ir užtikrinti jos tinkamą veikimą.

4.2.1. Tokie asmens duomenys gali būti, pavyzdžiui, vardas, adresas, telefono numeris arba elektroninio pašto adresas ir t. t. [papildomai žr. Taisyklių 4.2.4.1 p. nuostatą].

4.2.2. Įvesdamas asmens duomenis į Programą, Vartotojas neperduoda jų į Interneto svetainės archyvą, jos administratoriui ir (arba) Bendrovei arba kitiems tretiesiems asmenims, jei Programos aprašyme ir (arba) Taisyklėse nenurodyta kitaip.

PASTABA. Programos naudojimo atveju asmens duomenys [jei reikalaujama juos pateikti] reikalingi Vartotojui tik tam, kad atitinkama Programa galėtų pradėti veikti.

4.2.3. Bendrovė neturi prieigos prie, nerenka, nesaugo, nesistemina, neanalizuoja, neperduoda tretiesiems asmenims jokių Vartotojo, kuris naudojasi arba planuoja naudotis Programa ir (arba) kita Medžiaga, asmens duomenų,  kai siūloma arba reikalaujama įvesti tokius duomenis, jei Taisyklėse arba Programos aprašyme nenustatyta kitaip.

4.2.4. Vartotojui prireikus perduoti asmens duomenis Bendrovei, pastaroji informuoja apie atitinkamą būdą, numatytą Vartotojo asmens duomenų naudojimo taisyklėse, jei kitaip nenurodyta Taisyklėse.

4.2.4.1. Tam tikrais atvejais Vartotojas suteikia Bendrovei teisę rinkti ir saugoti jo asmens duomenis, jei to reikalaujama prieigai prie kokios nors Medžiagos. 

4.2.4.2. Vartotojas sutinka su tuo, kad jo asmens duomenys būtų naudojami šiais atvejais:

4.2.4.2.1. Jei Bendrovė perduoda asmens duomenis įgaliotiesiems partneriams, bendradarbiaujantiems su Bendrove pagal sutartį, kurioje numatytos konfidencialumo nuostatos. Šiuo atveju Vartotojo asmens duomenys gali būti naudojami tobulinant Vartotojui teikiamą informaciją apie „Borjomi“ produkciją, Medžiagą, rinkodaros programas su partneriais. Trečiosios bendrovės – asmens duomenų gavėjos – neatskleis tokių duomenų [be rašytinio Bendrovės leidimo].

4.2.4.2.2. Kai būtina pateikti atsakymą į kontroliuojančių institucijų (įskaitant tardymo ar teismo institucijas) užklausimus (kitus dokumentus) arba siekiant nustatyti ar įgyvendinti teisėtas teises, apsaugoti nuo teisminių ieškinių (įskaitant ir galimus ieškinius).

4.2.4.2.3. Kai laikantis įstatymo procedūrų būtina keistis informacija (kitais duomenimis) šiais tikslais: teisės pažeidimams ir (arba) nusikaltimams tirti, priemonėms, kurios padėtų išvengti neteisėtos veiklos ir apgavysčių, numatyti ar jų imtis, situacijoms, susijusioms su galimais teisės pažeidimais ir (arba) nusikaltimais, išvengti.

4.2.4.2.4. Kai būtina perduoti informaciją apie Vartotoją vykstant teisinėms Bendrovės reorganizavimo procedūroms. Šiuo atveju Bendrovė per Interneto svetainę informuoja suinteresuotuosius asmenis, kad informacija apie juos bus perduota ir taps kitų Taisyklių objektu.

V. NEMOKAMAS NAUDOJIMASIS IR APRIBOJIMAI

5.1. Interneto svetainėje skelbiamą Medžiagą leidžiama naudoti tik pateikiant tiesioginę interneto nuorodą į Medžiagą, skelbiamą Interneto svetainėje.

PAVYZDYS. Ši informacija arba straipsnis (straipsnio pavadinimas) skelbiama interneto svetainėje „Borjomi“ [http://www.borjomi.com, nukopijuotos informacijos pavadinimas]. Metai. Tiksli nuoroda.

5.2. Medžiaga iš Interneto svetainės, pavyzdžiui, interviu, konferencijos ir kita informacija apie viešuosius renginius (įvykusius arba planuojamus), gali būti naudojama vienam informacinės medžiagos vienetui parengti, neviršijant 210 spaudos ženklų ribos. Informacinėje medžiagoje (įskaitant žiniasklaidos priemones) būtina pateikti nuorodą į Interneto svetainę, nukreipiančią į galutinį atitinkamo renginio puslapį. Bet kokią Medžiagą, nurodytą šiame Taisyklių punkte, draudžiama naudoti pradinės apimties (visos apimties).

5.3. Priemonės, numatytos Taisyklių 5.2 p., skirtos naudoti tik asmeniniais (nekomerciniais) tikslais ir peržiūrėti (susipažinti), jei Taisyklėse ir (arba) atitinkamame sandoryje su Bendrove nenurodyta kitaip.

5.4. Tuo atveju, jei žiniasklaidos priemonėse naudojama Medžiaga, nurodyta Taisyklių 5.2 p., informacinio pranešimo teksto pradžioje būtina nurodyti pradinį šaltinį.

PAVYZDYS. Pranešimo tekstas

... „Nurodomas renginio pavadinimas“, (www.borjomi.com /...)...

pranešimo teksto tęsinys.

5.5. Interneto svetainėje publikuojamą Bendrovės Medžiagą skelbti aktyviosiose juostose [5] galima tik atitinkamai apipavidalinus. Iš Interneto svetainės skelbiama Medžiaga turi turėti antraštę, apibūdinančią jos turinį, ir trumpą Medžiagos iš Interneto svetainės anotaciją. Po nurodytos informacinės Medžiagos antraštės turi būti Bendrovės logotipas ir Interneto svetainės pavadinimas. Be to, būtina patalpinti tiesioginę nuorodą į visą informaciją apie Medžiagą, skelbiamą Interneto svetainėje. 

VI. ATSAKOMYBĖ

6.1. Kurio nors Taisyklių punkto nevykdymas ir (arba) nesilaikymas yra traktuojamas kaip jo pažeidimas, o pažeidėjas tampa atsakingas pagal Taisykles, galiojančius Lietuvos Respublikos arba tarptautinius įstatymus.

6.2. Draudžiama naudoti Medžiagą komerciniais tikslais negavus rašytinio Bendrovės leidimo.

6.3. Bendrovė pasilieka teisę įtraukti Bendrovės teisių pažeidėjus į specialų sąrašą ir viešai jį skelbti.

6.3.1. Jei Vartotojas sužino apie kokius nors Bendrovės teisių į INO pažeidimus, jis privalo apie bet kuriuos jam žinomus pažeidimus informuoti Bendrovę.

6.3.2. Jei Vartotojas mano, kad Interneto svetainėje skelbiama Medžiaga yra INO, priklausantis jam ir (arba) trečiajam asmeniui, jis turi informuoti Bendrovę apie kiekvieną jam žinomą faktą. T. y., Vartotojas turi nurodyti: 1) informaciją apie įgaliotąjį asmenį, kuris gali veikti INO savininko vardu; 2) INO, į kurį teisės, Vartotojo nuomone, yra pažeistos, aprašymą; 3) informaciją apie INO, į kurį teisės pažeistos publikuojant (skelbiant) Medžiagą iš Interneto svetainės, paskelbimą; 4) informaciją apie reikalavimus (jei jie žinomi), kuriuos INO savininkas, kurio teisės yra pažeistos, kelia galimam pažeidėjui [papildomai žr. Taisyklių 7.4 nuostatą].

6.3.3. Bendrovė dės visas įmanomas pastangas, kad nebūtų pažeistos jokios trečiųjų asmenų teisės į INO.

6.4. Pagal galiojančių Lietuvos ir tarptautinių įstatymų nuostatas tretiesiems asmenims pažeidus Bendrovės teises, Bendrovė turi teisę imtis bet kokių teisinių veiksmų (pritaikyti teisines priemones), kad apsaugotų savo teises.

6.5. Bendrovė pareiškia, kad ji gerbia trečiųjų asmenų teises į INO, ir reikalauja, kad kiti asmenys gerbtų jos INO.

6.5.1. Bendrovė neatsako:

6.5.1.1. už veiksmus, kuriuos Vartotojas atlieka Interneto svetainėje;

6.5.1.2. už interneto tinklo arba asmenų (jų telekomunikacijų sistemų), suteikiančių prieigą prie interneto, darbo trikdžius, įskaitant trikdžius dėl virusų arba kitų Vartotojo teises pažeidžiančių programų, veiksmų arba dėl bet kokių trečiųjų asmenų veiksmų;

6.5.1.3. už žalą (įskaitant negautą pelną), kuri buvo padaryta arba gali būti padaryta Vartotojui, kai nėra galimybės naudotis Interneto svetaine ir (arba) Medžiaga;

6.5.1.4. už sugadintą kompiuterį (elektroninį mobilųjį įrenginį), Vartotojo programinę įrangą naudojantis Interneto svetaine ir (arba) Medžiaga; nuspręsdamas naudotis Interneto svetaine ir (arba) Medžiaga, Vartotojas tampa atsakingas už bet kokius materialinius nuostolius, įskaitant tuos, kuriuos patyrė arba galėjo patirti jo kompiuteris (mobilusis įrenginys arba kitas elektroninis įrenginys);

6.5.1.5. už žalą turtui, prarastą reputaciją, sugadintą kompiuterį (elektroninį mobilųjį įrenginį), nuostolius arba kūno sužalojimus, sugadintą turtą, negautą pelną arba baudas ar sankcijas dėl bet kokių priežasčių, kylančių naudojantis Medžiaga ir (arba) Interneto svetaine.

PASTABA. Jei tam tikros jurisdikcijos neleidžia taikyti tam tikrų atsakomybės apribojimų, šie atsakomybės apribojimai galioja tiek, kiek leidžia tam tikra jurisdikcija.

6.6. Taisyklės nereguliuoja su prieiga prie interneto tinklo, įranga, būtina naudotis Interneto svetaine (Medžiaga), ir (arba) programine įranga, kuri yra arba gali būti naudojama prieigai prie Interneto svetainės užtikrinti, susijusių klausimų – tokius klausimus Vartotojas privalo spręsti pats. Taip pat Bendrovė neatsako už Vartotojo pasirinktą prieigą prie interneto tinklo, programinę įrangą, kurią jis naudoja, ir kitus veiksmus, susijusius su šiuo Taisyklių punktu.

6.7. Kita vertus, Bendrovė rūpinasi darbo su Interneto svetaine ir (arba) Medžiaga saugumu, taikydama politiką, kuri parengta pagal patarimus, skirtus padėti apsisaugoti nuo apgavysčių interneteužtikrinti kompiuterio saugumą ir apsaugoti vartotojo asmens duomenis. [6]

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7.1. Taisyklės įsigalioja, kai yra paskelbiamos, ir baigia galioti, kai atšaukiamos (arba pakeičiamos kitomis taisyklėmis).

7.2. Nesutarimai (ginčai, teismo bylos), kylantys dėl Taisyklių nuostatų taikymo (įskaitant vykdymą), turi būti sprendžiami pagal galiojančių Lietuvos įstatymų normas.

7.2.1. Vartotojo perduota informacija ir medžiaga (įskaitant klausimus, komentarus, pasiūlymus, pastabas) nėra nei konfidenciali, nei privati informacija, nes ji susijusi su Interneto svetaine ir (arba) Medžiaga arba jas liečiančiais klausimais. Išsiųsdamas savo pranešimą su informacija elektroniniu paštu Vartotojas neturi teisės jo koduoti arba kitais būdais apsaugoti nuo peržiūros.

7.2.2. Bendrovė neperžiūri jokių apsaugotų ir (arba) užkoduotų pranešimų ir (arba) elektroninių laiškų, į juos neatsako.

7.2.2.1. Visa Vartotojo informacija apie Interneto svetainę arba su ja susijusius klausimus yra teisinga, tiksli ir išsami. Bendrovė gali reikalauti patvirtinti pateiktos informacijos tikrumą, kad galėtų patikslinti duomenis apie jos teisingumą, tikslumą ir išsamumą, arba gali reikalauti atnaujinti jos turinį.

7.3. Šios Taisyklės nėra tarpininkavimo sutartis ir nesukuria pagrindo užmegzti su Vartotoju verslo santykius, jomis nesiekiama įkurti bendros Bendrovės ir Vartotojo įmonės (įskaitant ir jungtinę veiklą). Siūlydama naudotis Interneto svetaine ir (arba) Medžiaga Bendrovė nesukuria su Vartotoju darbo arba kitų panašių teisinių santykių.

7.4. Jei Interneto svetainė ir (arba) Medžiaga pažeidžia Vartotojo teises ir įstatymų ginamus interesus, toks Vartotojas Bendrovei turi išsiųsti atitinkamą laišką [žr. Taisyklių 7.4.2 p. nuostatas].

7.4.1. Išnagrinėjusi pretenziją, Bendrovė priims sprendimą, apie kurio turinį pareiškėjas bus informuojamas atskirai.

7.4.2. Laiškai Bendrovei siunčiami adresu support@ids-borjomi.com.

7.4.3. Dėl pasiūlymų ir pageidavimų Vartotojas gali kreiptis Taisyklių 7.4.2 p. nurodytu adresu.

7.5. Lietuvos valdžios institucijoms priėmus normatyvinius teisinius aktus, visiškai ar iš dalies susijusius su Interneto svetainės ir (arba) Medžiagos veikimo klausimais, Bendrovė pasilieka teisę įtraukti bet kokius pakeitimus, kad suderintų Interneto svetainės darbą ir (arba) Medžiagą su atitinkamais teisės aktais.

7.6. Interneto svetainėje gali būti interneto nuorodų, per kurias Vartotojas gali patekti į kitas svetaines. Bendrovė neatsako už trečiųjų asmenų interneto svetaines (įskaitant jų turinį, naudojimosi grėsmę, pasekmes), jei Taisyklėse aiškiai nenurodyta kitaip.

7.6.1. Bendrovė neatsako už informacijos, skelbiamos kitose interneto svetainėse, konfidencialumą. 

7.6.2. Nuorodos pateikimas išorinėje interneto svetainėje nereiškia pritarimo tai interneto svetainei ir (arba) jos turiniui.

[1] Informaciniai pranešimai, forumai, tinklaraščiai, komentarai ir kitų sąveikieji ištekliai, skelbiami tekstiniai pranešimai, vaizdo, garso, grafinės medžiagos ir kiti objektai.

[2] INO – autorinių teisių objektai ir pramoninės nuosavybės teisės, pavyzdžiui, kūriniai (įskaitant muzikos, grafikos, dizaino, foto-, audiovizualinius bei kitus kūrinius), kompiuterinės programos, išvestiniai kūriniai (vertimai, perdirbiniai, anotacijos, referatai, santraukos, apžvalgos, aranžuotės ir kt.) ir išradimai, naudingi modeliai, pramoniniai pavyzdžiai, prekių ženklai ir aptarnavimo ženklai, prekių kilmės vietos pavadinimai, bendrovių pavadinimai, firminiai pavadinimai (pavadinimai), produktų prekiniai pavadinimai, aptarnavimo ženklai, logotipai, tokių objektų savybės ir kt., be kita ko, saugomi 1883 m kovo 20 d. Paryžiaus konvencijos dėl pramoninės nuosavybės saugojimo ir 1971 m. Berno konvencijos dėl literatūros ir meno kūrinių apsaugos.

[3] Paskelbta internete http://www.borjomi.com/.

[5] Specialios programos informacijos blokams, pateikiamiems kaip naujienų juosta, skaityti.

[6] Smulkiau žr. taisykles, skelbiamas Interneto svetainėje http://www.onguardonline.gov/.