I VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

1.1. Šie Noteikumi par materiālu izmantošanu (informācijas [1], tostarp intelektuālā īpašumā (turpmāk – “II [2]”) un mobilās lietotnes vai datorprogrammas (turpmāk – “Programma”)) (turpmāk – “Materiāli”), kuri ir izvietoti interneta vietnē (borjomi.com) (turpmāk – “Noteikumi”), nosaka tiesiskās attiecības starp uzņēmumu “IDS Borjomi Beverages Co. N. V.” (turpmāk – “Uzņēmums”), interneta vietnes īpašnieku borjomi.com (turpmāk – “Vietne” [3]) un personu (turpmāk – “Lietotājs”) to [Materiālu] lietošanas laikā.

1.2. Vietne un viss tās saturs, tostarp, bet ne tikai, teksts, dizains un cits II, ir Uzņēmuma īpašums; teksts, dizains un citi II tiek aizsargāti ar attiecīgo likumu prasībām. 

1.2.1. Uzņēmums paziņo, ka tas aizsargās savas tiesības uz II, izmantojot visus iespējamos juridiskos instrumentus un procedūras.

1.3. Uzņēmums neatbalsta un nav atbildīgs par jebkādiem subjektīviem izteikumiem un/vai aktivitātēm, kas radušās saistībā ar Uzņēmuma darbību, kas attiecas uz Uzņēmuma izstrādājumiem, trešajām pusēm vai trešo pušu izstrādājumiem. Vēršam uzmanību, ka viedokļi par izstrādājumiem ir subjektīvi un var nesakrist ar Uzņēmuma nostāju/politiku. 

1.4. Noteikumi ir juridiski saistošs dokuments gan Uzņēmumam, gan Lietotājam, tāpēc to ievērošana ir obligāta visiem tiesisko attiecību, kas radušās saistībā ar Noteikumiem un Vietnes izmantošanu, dalībniekiem.

1.4.1. Uzņēmumam ir tiesības mainīt Noteikumus jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem. Uzņēmuma pienākums nav paziņot Lietotājam par Noteikumu izmaiņām; Lietotājs tiek uzskatīts par informētu kopš brīža, kad Noteikumu teksta izmaiņas un/vai papildinājumi tiek publicēti Vietnē. 

1.4.2. Noteikumi, Noteikumu jaunā versija un/vai izmaiņas stājas spēkā līdz ar attiecīgo Noteikumu, Noteikumu jaunās versijas un/vai izmaiņu publicēšanas brīdi Vietnē.

1.4.3. Nepieņemot Noteikumus un/vai jebkuras to turpmākās izmaiņas, Lietotājs atsakās no Vietnes un/vai Materiālu lietošanas. Jebkāda izmantošana pēc atteikuma brīža ir paša Lietotāja atbildība. 

1.4.4. Noteikumu teksts tiek izvietots vietnē un ir pieejams Lietotājam neierobežotu reižu skaitu.

II INTELEKTUĀLAIS ĪPAŠUMS 

2.1. Jautājumus par intelektuālo īpašumu risina saskaņā ar pašreizējiem Noteikumiem.

2.1.1. Visas īpašumtiesības un/vai citas tiesības (tostarp ekskluzīvās) uz II, kas ir izvietoti Vietnē (kā arī Vietne (tās saturs un palīgelementi) un tās domēna nosaukums), pieder Uzņēmumam, ja vien II/Materiālu aprakstā nav minēts citādi. 

2.1.2. Visas īpašumtiesības (tostarp ekskluzīvās) un citas tiesības uz II pieder Uzņēmumam un/vai autoriem un ir aizsargātas atbilstoši spēkā esošajiem Ukrainas un starptautiskajiem īpašumtiesību noteikumiem.

2.2. Uzņēmuma II var tikt iekļauti Materiālos. 

2.2.1. Uzņēmums ir Vietnes un visu Materiālu, kas ir izvietoti Vietnē, īpašnieks. Uzņēmums var būt Materiālu lietotājs, ko pierāda Uzņēmumam piederošs attiecīgs tiesības apliecinošs dokuments.

III LIETOTĀJI, VIŅU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

3.1. Par Lietotāju ir uzskatāma persona, kura lieto Vietni vai Materiālus. 

3.2. Ar “lietošanu” tiek saprasta jebkāda veida iepazīšanās ar Vietni/Materiāliem, informācijas lejupielāde no Vietnes, Materiāla izmantošana jebkādā veidā, kā arī Vietnes (un tās Materiālu) reproducēšana, publicēšana, izplatīšana, pārstrāde vai tulkošana, iekļaušana citā II, citi izmantošanas veidi, kas pēc savas būtības attiecas uz Lietotāju un Vietni (Materiāliem) [tostarp tie izmantošanas veidi, kas ir norādīti Noteikumu 3.4.4. punktā].

3.3. Materiāli, kas ir publicēti Vietnē, ir paredzēti Lietotāju lietošanai neierobežotu reižu skaitu, ievērojot Noteikumus. 

3.3.1. Atsevišķiem materiāliem var būt specifisks mērķis un citi ierobežojumi (termiņš, teritorija, mērķauditorija u. c.), un šādi Materiāli ir jāizmanto tikai un vienīgi saskaņā ar noteikumiem, kas ir minēti šo Materiālu aprakstos.

3.4. Vietne piešķir Lietotājam tiesības piekļūt Materiāliem bez maksas, ja vien Vietnē vai atsevišķos Materiālu lietošanas noteikumos nav minēts citādi. 

3.4.1. Lietotājam var tikt piedāvāts izmantot noteiktus Vietnes pakalpojumus vai Materiālus tikai pēc reģistrēšanās un/vai nepieciešamo Lietotāja personas datu norādīšanas.

3.4.2. Vietne var arī piedāvāt Lietotājam Programmu, kuras lietošana var būt saistīta ar Lietotāja personas datu ievadīšanu. 

3.4.2.1. Programmas lietošanai jānotiek saskaņā ar Uzņēmuma izvirzītajām prasībām.

3.4.2.1.1. Lietotājs izmanto Programmu tās nolūkiem pēc paša ieskatiem un riska saskaņā ar Noteikumu prasībām. Programma tiek piedāvāta Lietotājam tāda, “kāda tā ir”, un stāvoklī, “kādā tā ir”. 

3.4.2.1.2. Uzņēmums nepieņem nekādus aizrādījumus [izņemot tos, kas norādīti Noteikumu 7.4. punktā] un negarantē to, ka Programma atbildīs Lietotāja gaidām, darbosies nepārtraukti, laikus, bez kļūdām un nodrošinās Lietotājam nepieciešamo drošību (aizsardzību). Tāpat arī Uzņēmums negarantē, ka rezultāts, ko var iegūt ar Programmas starpniecību, būs precīzs un tāds, uz ko var paļauties.

Piezīme: Uzņēmums centīsies labot jebkādas kļūdas programmas darbībā un/vai tās lietošanas nosacījumos, par kurām tam kļūs zināms. 

3.4.2.1.3. Uzņēmums negarantē, ka Programmas kvalitāte un/vai informācija par to, kas tiek iegūta no Vietnes, atbildīs Lietotāja gaidām.

3.4.2.1.4. Lietotājs ir personīgi atbildīgs par datora (mobilās elektroniskās ierīces) [skatiet vairāk Noteikumu 6.5. punktā], programmnodrošinājuma lietošanas traucējumiem un/vai sūdzībām un cēloņiem, kas šos traucējumus ir radījuši, vai interneta traucējumiem, kas radušies saistībā ar šīs Programmas lietošanu; turklāt Lietotājs ir personīgi atbildīgs par Programmas lejupielādi un attēlojumu savā datorā un/vai mobilajā elektroniskajā ierīcē, kā arī par jebkādu datu zudumu saistībā ar Programmas lietošanu. 

3.4.2.1.5. Uzņēmums garantē tikai to, kas ir minēts Noteikumos.

3.4.2.1.6. Ja Lietotājam ir vai var būt medicīniskas kontrindikācijas attiecībā uz datora/mobilās elektroniskās ierīces un/vai programmu izmantošanu, kas tajās ir ielādētas, riski, kas saistīti ar šo programmu izmantošanu, ir paša Lietotāja riski. 

3.4.2.2. Programma tiek lietota nekomerciālos nolūkos bez ekskluzīvas licences un tiesībām to [licenci] nodot (atsavināt), bez tiesībām uz apakšlicenci, ar tiesību sarakstu par vienas Programmas lietošanu saskaņā ar Noteikumiem. Programma jāizmanto tai paredzētajos nolūkos uz viena datora un/vai mobilās elektroniskās ierīces, ja vien Programmas attiecīgajā dokumentācijā nav norādīts citādi.

3.4.2.3. Neekskluzīva licence neizslēdz iespēju izmantot licences īpašnieka [Uzņēmuma] Programmu jomā, ko ierobežo šī licence, un licences izsniegšanu citām personām par Programmas izmantošanu norādītajā jomā. 

3.4.2.4. Licences derīguma termiņš sākas ar datumu, kad Lietotājs ir iepazinies ar Noteikumiem un turpinājis Programmas lietošanu un/vai uzstādīšanu datorā (mobilajā elektroniskajā ierīcē), un beidzas ar dienu, kad Programma ir izņemta no Vietnes un nav paredzēta tās turpmāka izmantošana, vai arī – no Programmas izdzēšanas (atinstalēšanas) dienas no datora vai mobilās elektroniskās ierīces.

3.4.2.5. Turklāt licence tiek anulēta, ja Lietotājs mēģina apiet Programmas tehnisko aizsardzību, ko ir uzstādījis Uzņēmums (izstrādātājs), kā arī, ja Programma netiek izmantota tai paredzētajos nolūkos un tiek pārkāpti Noteikumi. 

3.4.2.6. Lietotājam jāizmanto programma tai paredzētajos nolūkos laikā, veidā un teritorijā, ko nosaka Noteikumi vai Programmas lietošanas noteikumi.

3.4.2.7. Programmas izmantošana tai neparedzētos nolūkos vai veidā, kas ir pretrunā ar Noteikumu prasībām, ir attiecīgo licences nosacījumu pārkāpums [skatiet arī Noteikumu 3.4.2., 3.4.2.4.–3.4.2.5. punktu]. 

3.4.2.8. Ja citas tiesības, kas nav minētas Noteikumos, nav norādītas Programmas lietošanas noteikumos, Lietotājam tiek piešķirtas tikai tās Programmas lietošanas tiesības, ko nosaka Noteikumi.

3.4.3. Noteikumi, kas ir minēti 3.4.2. punktā, ir attiecināmi arī uz Vietni un/vai Materiāliem, kas tajā ir publicēti, tādā apmērā, kādā tas ir tieši norādīts šajā punktā, un var attiekties arī uz Vietni un/vai Materiāliem un/vai to lietošanu. 

3.4.4. Lietotājs piekrīt, ka, ja Noteikumos nav minēts citādi, attiecībā uz Materiāliem (tostarp uz Vietni) viņam [Lietotājam] nav tiesību uz to:

1) izmantošanu komerciālos nolūkos; 

2) izplatīšanu, nomāšanu, pārdošanu, aizņemšanos, tiesību atvasināšanu vai cita veida nodošanu citiem;

3) kopēšanu, tostarp daļēju; 

4) mainīšanu, rediģēšanu, labošanu, tulkošanu, dekompilēšanu, atvasinājumu radīšanu vai jebkāda cita veida modifikāciju veikšanu;

5) izslēgšanu, slēpšanu, falsificēšanu, dzēšanu vai mainīšanu; 

6) izmantošanas gadījumā nepatiesa avota norādīšanu;

7) pārvietošanu, eksportēšanu (reeksportēšanu) un/vai importēšanu (reimportēšanu) jebkurā citā valstī, tostarp valstī, kurā ir aizliegtas eksporta un importa darbības, vai

8) izmantošanu jebkādu datu bāzu radīšanai vai apkopojumiem vai pievienošanu jau pastāvošām datu bāzēm vai apkopojumiem. 

3.5. Uzņēmumam ir tiesības ielādēt (ievietot) Vietnē dažādus Materiālus, tostarp vai pirmām kārtām par reklāmu vai citiem mārketinga (sabiedrisko attiecību) pasākumiem, kas attiecas uz “Borjomi” produkciju, tostarp reklāmkarogu un sludinājumu veidā. Tāpat arī Uzņēmumam ir tiesības jebkurā laikā veikt labojumus iepriekš minētajās aktivitātēs (pasākumos), un attiecīgi Lietotājs piekrīt, ka Uzņēmumam viņš [Lietotājs] nav personīgi jābrīdina un tas var bez piekrišanas veikt darbības, kas ir minētas šajā punktā.

3.5.1. Lietotājs piekrīt, ka viņam nav tiesību izmantot Uzņēmuma Materiālus (tostarp II) bez iepriekšējās rakstveida vienošanās [papildus skatiet Noteikumu II sadaļu un 3.4.4. punktu]. 

3.6. Materiālu, kas ir publicēti Vietnē, nolūks nav apmierināt Lietotāju vajadzības, un tie netiek publicēti, lai apmierinātu katra individuālā Lietotāja prasības, tostarp tā, kurš lieto “Borjomi” produkciju [papildus skatiet Noteikumu preambulu]. Piekļuve Vietnei un Materiāliem Lietotājam ir tādā veidā, kādā tie [Vietne un Materiāli] ir pieejami iepazīšanās ar tiem brīdī. Uzņēmums nav atbildīgs par nepārtrauktas piekļuves nodrošināšanu Materiāliem un/vai Vietnei, nedz arī par to, ka Materiāli Lietotājam tiks attēloti ātri un bez kļūdām. Ja Vietne un/vai Materiāls paredz “rezultāta” attēlošanu, šāda rezultāta precizitāte un ticamība ir spēkā tikai tad, ja tas ir tieši norādīts Vietnē un/vai papildinformācijā pie katra atsevišķi publicētā Materiāla.

3.7. Iekļaujot Noteikumu 3.5. punkta saturu, Uzņēmumam ir tiesības jebkurā brīdī mainīt Materiālu un/vai Vietni gan satura, gan formas ziņā (tostarp dizainu, programmu kodu utt.). 

3.8. Noteikumi, kas ir minēti 3.4.2.–3.4.3. punktā, attiecas arī uz citu Materiālu izmantošanu, kas nav tieši norādīti Noteikumu 3.5. punktā, ja vien Noteikumos vai atsevišķos šādu Materiālu izmantošanas noteikumos nav minēts citādi.

3.9. Izmantojot Vietni un/vai Materiālus, Lietotājs nav un nekļūst par Materiālu un/vai Vietnes īpašnieku, turklāt Lietotājam nav tiesību atvasināt tiesības (atsevišķas vai visas kopumā), kas tam ir piešķirtas [ja šādu piešķīrumu tieši nosaka Noteikumi]. 

IV PERSONAS DATI

4.1. Uzņēmums var ievākt un izmantot Lietotāja personas datus tikai gadījumos un mērķiem, ko nosaka Noteikumi [papildus skatiet Noteikumu 3.4.1.–3.4.3. punktu]. 

4.2. Personas datus var pārsūtīt, lai nodrošinātu Lietotāja reģistrāciju Vietnē vai arī lai startētu un nodrošinātu normālu Programmas darbību.

4.2.1. Šādu personas datu piemēri ir vārds, adrese, tālruņa numurs vai e-pasta adrese utt. [papildus skatiet Noteikumu 4.2.4.1. punktu].

4.2.2. Lietotāji, ievadot personas datus Programmā, nenodod tos Vietnes arhīvā, tās administratoram un/vai Uzņēmumam, vai citām trešajām pusēm, ja vien Programmas aprakstā un/vai Noteikumos nav minēts citādi. 

PIEBILDE: Programmas daļējas izmantošanas gadījumā personas dati ir nepieciešami (ja vispār ir nepieciešami) Lietotājam tikai tamdēļ, lai attiecīgā Programma varētu darboties.

4.2.3. Uzņēmumam nav piekļuves, tas neapkopo, neuzglabā, nesistematizē, neanalizē un nenodod trešajām pusēm nekādus Lietotāja personas datus, kurš izmanto vai plāno izmantot Programmu un/vai citu Materiālu, kas piedāvā vai kam nepieciešama tādu datu ievade, ja vien Noteikumos vai Programmas aprakstā nav minēts citādi. 

4.2.4. Ja būs nepieciešama Lietotāja personas datu nodošana Uzņēmumam, Lietotājs tiks brīdināts par to ar atbilstošu metodi ar norādi uz Lietotāja personas datu lietošanas noteikumiem, ja vien Noteikumos nav minēts citādi.

4.2.4.1. Noteiktās situācijās Lietotājs piešķir Uzņēmumam tiesības ievākt un glabāt personas datus, ja tas ir nepieciešams kādam no Materiāliem. 

4.2.4.2. Lietotājs piekrīt tam, ka viņa datus var izmantot šādos gadījumos:

4.2.4.2.1. ja Uzņēmums nodod personas datus uzticamiem partneriem, kas piekrīt atbilstoši līgumam sadarboties ar Uzņēmumu, kurā [līgumā] ir iekļauti noteikumi par konfidencialitāti. Tādā gadījumā Lietotāja personas dati var tikt izmantoti, lai uzlabotu saziņu ar Lietotāju saistībā ar informācijas nodošanu par “Borjomi” produktiem, Materiāliem, ar partneri kopīgām mārketinga programmām. Tādā gadījumā trešie uzņēmumi, kas iegūst personas datus, šos datus neizpaudīs [bez Uzņēmuma rakstveida atļaujas]; 

4.2.4.2.2. ja ir nepieciešams sniegt atbildi uz varas iestāžu (tostarp izmeklēšanas un tiesas iestāžu) pieprasījumiem (citiem dokumentiem), vai nu lai ieviestu un īstenotu likumiskās tiesības vai arī lai aizsargātos no tiesas prasībām (tostarp potenciālajām);

4.2.4.2.3. ja uz likumdošanas procedūru pamata tiek īstenota nepieciešamās informācijas (citu datu) apmaiņa ar nolūku veikt likumpārkāpuma un/vai nozieguma izmeklēšanu, paredzēt vai īstenot pasākumus attiecībā uz nelikumīgu darbību un krāpniecības novēršanu, kā arī situācijās, kas ir saistītas ar potenciālajiem likumpārkāpumiem un/vai noziegumiem; 

4.2.4.2.4. ja informācija par Lietotāju jānodod tad, kad noris juridiskas procedūras saistībā ar Uzņēmuma reorganizāciju. Tādā gadījumā Uzņēmums Vietnē paziņos ieinteresētajām personām, ka informācija par viņām tiks nodota tālāk un tiks pakļauta citiem Noteikumiem.

V BEZMAKSAS LIETOŠANA UN IEROBEŽOJUMI

5.1. Vietnes Materiālu lietošana tiek atļauta ar nosacījumu, ka obligāti tiek norādīta tieša interneta atsauce (hipersaite) uz Materiālu, kas ir publicēts Vietnē. 

PIEMĒRS: šāda informācija vai raksts (“raksta nosaukums”) ir publicēts interneta vietnē “Borjomi” [http://www.borjomi.com Kopētās informācijas nosaukums]. – Gads. URL.

5.2. Tādus Vietnes Materiālus kā intervijas, konferences un citu informāciju par sabiedriskiem pasākumiem (notikušiem vai ieplānotiem) atļauts izmantot 210 zīmju apmērā viena informācijas materiāla radīšanai. Saite uz Vietni un norāde par šo informācijas materiālu (tostarp masu informācijas līdzekļos), kas pārsūta uz attiecīgā pasākuma galīgo lapu, ir obligāta. Jebkura Materiāla izmantošana, kurš ir minēts šajā Noteikumu punktā, oriģinālajā (pilnā) apmērā ir aizliegta. 

5.3. Materiāli, kas ir minēti Noteikumu 5.2. punktā, ir paredzēti tikai personīgai (nekomerciālai) lietošanai un skatīšanai (iepazīšanai), ja Noteikumos un/vai attiecīgajā darījumā ar Uzņēmumu nav minēts citādi.

5.4. Ja Materiālus, kas ir minēti Noteikumu 5.2. punktā, izmanto masu informācijas līdzekļi, informatīvā paziņojuma teksta sākumā obligāti jānorāda pirmavots. 

PIEMĒRAM: „Paziņojuma teksts... Tēmas nosaukuma norādījums (www.borjomi.com/...)... Paziņojuma teksta turpinājums.”

5.5. Vietnē publicēto Uzņēmuma Materiālu attēlošana “Aktīvajās lentēs”[5] ir atļauta tikai ar nosacījumu, ka tie ir atbilstoši noformēti. Ja tiek izvietots Materiāls no Vietnes, tam jāsatur virsraksts, kas raksturo tā saturu, kā arī Vietnes Materiāla īsa anotācija, turklāt pēc informatīvā Materiāla virsraksta norādīšanas jānorāda Uzņēmuma logotips un Vietnes nosaukums. Tāpat arī jānorāda tieša hipersaite uz pilnu informāciju par Materiālu, kas ir publicēts Vietnē. 

VI. ATBILDĪBA 

6.1. Jebkura Noteikumu punkta neizpildīšana un/vai neievērošana ir pārkāpums, kas paredz atbildību, kuru nosaka Noteikumi, pastāvošie Ukrainas un starptautiskie likumi.

6.2. Ir aizliegta jebkāda Materiālu komerciāla izmantošana bez Uzņēmuma rakstveida atļaujas.

6.3. Uzņēmums patur tiesības iekļaut tā tiesību pārkāpējus īpašā sarakstā, kā arī to [sarakstu] padarīt publiski pieejamu. 

6.3.1. Ja Lietotājam ir kļuvis zināms par jebkādu Uzņēmuma II tiesību pārkāpumu, viņam ir jāinformē Uzņēmums par jebkādu viņam zināmo pārkāpumu.

6.3.2. Ja Lietotājs uzskata, ka Vietnes Materiāli ir II, kas pieder viņam un/vai trešajai pusei, viņam ir jāinformē Uzņēmums par katru atsevišķo viņam zināmo gadījumu. Konkrēti Lietotājam ir jānorāda: 1) informācija par pilnvaroto personu, kura var darboties II īpašnieka vārdā; 2) II apraksts, tiesības uz kuru, pēc Lietotāja domām, ir pārkāptas; 3) informācija par II publiskošanu, tiesības uz kuru ir pārkāptas Materiāla publicēšanas (izvietošanas) Vietnē dēļ; 4) informācija par prasībām (ja tās ir zināmas), ko II īpašnieks, kura tiesības ir pārkāptas, izvirza iespējamajam pārkāpējam [papildus skatiet Noteikumu 7.4. punktu]. 

6.3.3. Uzņēmums pieliks maksimālas pūles, lai nepieļautu jebkādu trešo pušu tiesību uz II pārkāpšanu.

6.4. Saskaņā ar pastāvošo Ukrainas un starptautisko likumdošanas aktu prasībām, ja trešā puse ir pārkāpusi Uzņēmuma tiesības, Uzņēmums ir tiesīgs izmantot jebkādas juridiskās procedūras (lietot juridiskos līdzekļus), lai aizsargātu savas tiesības. 

6.5. Uzņēmums paziņo, ka ievēro trešo pušu tiesības uz II un pieprasa to pašu no citiem saistībā ar tā II.

6.5.1. Uzņēmums nav atbildīgs: 

6.5.1.1. par darbībām, ko Lietotājs veic Vietnē;

6.5.1.2. par interneta tīkla traucējumiem vai traucējumiem personu darbā (to telekomunikācijas sistēmās), kuras nodrošina piekļuvi interneta tīklam, tostarp saistībā ar vīrusu vai citu programmu darbību, kas pārkāpj Lietotāja tiesības, vai arī saistībā ar jebkuru trešo pušu darbībām; 

6.5.1.3. par zaudējumiem (tostarp negūto labumu), kas ir nodarīti vai var tikt nodarīti Lietotājam Vietnes un/vai Materiālu izmantošanas rezultātā, vai nespēju tos izmantot;

6.5.1.4. par Lietotāja datora (mobilās elektroniskās ierīces), programmnodrošinājuma bojājumiem, kas radušies Vietnes un/vai Materiālu lietošanas rezultātā. Pieņemot lēmumu izmantot Vietni un/vai Materiālus, Lietotājs pats kļūst atbildīgs par jebkādiem materiālajiem zaudējumiem, tostarp tiem, kas nodarīti vai var tikt nodarīti viņa datoram (mobilajai vai citai elektroniskajai ierīcei); 

6.5.1.5. par īpašuma bojājumiem, reputācijas zaudēšanu, datora (mobilās elektroniskās ierīces) traucējumiem, miesas bojājumiem, īpašuma bojājumiem, zaudētām labuma gūšanas iespējām vai soda sankcijām jebkuru iemeslu dēļ, kas izriet no Materiāla un/vai Vietnes izmantošanas.

PIEBILDE: ja atsevišķas jurisdikcijas neatļauj noteiktus atbildības ierobežojumus, šie atbildības ierobežojumi ir spēkā tādā mērā, kādā tas ir atļauts attiecīgajā jurisdikcijā. 

6.6. Noteikumi nenosaka piekļuves kārtību internetam, aprīkojumam, kas nepieciešams Vietnes (Materiālu) izmantošanai un/vai programmnodrošinājumam, kas ir pieejams vai var tikt izmantots, lai piekļūtu Vietnei; šādi jautājumi ir Lietotāja atbildība, un tie tiek risināti patstāvīgi. Tādējādi Uzņēmums nav atbildīgs par Lietotāja izvēlēm attiecībā uz piekļuvi internetam, programmnodrošinājumu, kas šim nolūkam tiek izmantots, un citām darbībām saistībā ar šo Noteikumu punktu.

6.7. Tomēr Uzņēmumam rūp drošība darbā ar Vietni un/vai Materiāliem, un tā tiek nodrošināta veidā, kas ir nostiprināts politikā, kura ir izstrādāta uz padomu pamata, kas ļauj lietotājam pasargāt sevi no krāpšanas internetā, gādā par datora drošību un aizsargā Lietotāja personas datus.[6] 

VII NOSLĒGUMA NOTEIKUMI

7.1. Noteikumu darbības termiņš sākas ar to publicēšanas brīdi un turpinās līdz to atcelšanas (vai arī aizstāšanas ar citiem noteikumiem) datumam. 

7.2. Domstarpības (strīdi, tiesu darbi), kas attiecas uz Noteikumiem (tostarp to izpildi), ir jārisina saskaņā ar pastāvošajām Ukrainas likumdošanas normām.

7.2.1. Informācija vai materiāli (tostarp jautājumi, komentāri, priekšlikumi, aizrādījumi), kas ir nodoti Lietotāja rīcībā, nav konfidenciāla informācija, un šāda informācija netiek uzskatīta par privātu, jo attiecas uz Vietni un/vai Materiāliem vai arī ar tiem saistītajiem jautājumiem. Lietotājs, nosūtot savu paziņojumu pa e-pastu, nav tiesīgs šifrēt tajā iekļauto informāciju vai arī citādi aizsargāt to no skatīšanas. 

7.2.2. Jebkurus aizsargātus un/vai šifrētus paziņojumus un/vai e-pasta vēstules Uzņēmums neizskatīs, un tās paliks neatbildētas.

7.2.2.1. Visa Lietotāja informācija, kas attiecas uz Vietni vai ar to saistītajiem jautājumiem, ir patiesa, precīza un pilnīga. Uzņēmums var pieprasīt sniegtās informācijas patiesuma apstiprinājumu nolūkā precizēt datus par tās patiesumu, precizitāti un pilnīgumu vai atjaunināt tās saturu. 

7.3. Šie Noteikumi nav vienošanās ar aģentu, tie nenodibina biznesa attiecības ar Lietotāju, un to nolūks nav Uzņēmuma un Lietotāja līdzdalība biznesa pasākumos (tostarp biznesa sadarbība); piedāvājot Vietni un/vai Materiālus izmantošanai, Uzņēmums nenodibina ar Lietotāju darba vai cita veida tiesiskās attiecības.

7.4. Ja Vietne un/vai Materiāli pārkāpj Lietotāja tiesības un ar likumu aizsargātās intereses, šādam Lietotājam ir jānosūta attiecīga vēstule uz Uzņēmuma adresi [skatiet Noteikumu 7.4.2. punktu]. 

7.4.1. Atbilstoši pretenziju pārskatīšanas rezultātiem Uzņēmums pieņem attiecīgu lēmumu, par ko iesniedzējs tiek informēts atsevišķi.

7.4.2. Atbalsta dienesta adrese: support@ids-borjomi.com. 

7.4.3. Saistībā ar citiem jautājumiem, kas attiecas uz piedāvājumiem un ieteikumiem, Lietotājs var izmantot rekvizītus, kas norādīti Noteikumu 7.4.2. punktā.

7.5. Ja Ukrainas varas iestādes pieņem tiesiskos normatīvus, kas pilnībā vai daļēji skar Vietnes un/vai Materiālu darbību, Uzņēmums saglabā tiesības veikt jebkādas izmaiņas to darbībā, kas vērstas uz to [Vietnes un/vai Materiālu] darbību saistībā ar attiecīgajām normām. 

7.6. Vietne var saturēt interneta atsauces, caur kurām Lietotājs var nokļūt citās vietnēs; Uzņēmums nav atbildīgs par trešo pušu interneta vietnēm (tostarp par to saturu, draudiem, ko rada to lietošana, un šo vietņu lietošanas sekām), ja vien Noteikumos nav minēts citādi.

7.6.1. Uzņēmums nav atbildīgs par datu, kas ir izvietoti citās vietnēs, konfidencialitāti. 

7.6.2. Atsauču izvietošana ārējā interneta vietnē nenozīmē Vietnes un/vai tās satura apstiprināšanu:

[1] tostarp informatīvo paziņojumu, forumu, emuāru, komentāru un citu interaktīvo resursu, kā arī publicēto teksta paziņojumu, video, audio, grafisko materiālu un citu objektu apstiprināšanu;

[2] ar terminu “II” saprot darbus, kurus aizsargā autortiesības un saimnieciskā īpašuma tiesības, piemēram, darbi (tostarp muzikālie, audiovizuālie, grafikas, dizaina, foto u. c.), datorprogrammas, atvasināti darbi (tulkojumi, apdares, anotācijas, referāti, kopsavilkumi, apskati, aranžējumi u. c.) un izgudrojumi, noderīgi modeļi, ražošanas paraugi, tirdzniecības zīmes un apkalpošanas zīmes, preču izcelsmes vietu nosaukumi, uzņēmumu nosaukumi, komercapzīmējumi (nosaukumi), izstrādājumu komercnosaukumi, apkalpošanas zīmes, logotipi, šādu objektu raksturojumi u. c.; turklāt tos aizsargā 1883. gada 20. marta Parīzes Konvencija par rūpnieciskā īpašuma aizsardzību un 1971. gada Bernes Konvencija par literatūras darbu aizsardzību;

[3] izvietoti interneta vietnē ar adresi http://www.borjomi.com/;

[5] īpašas programmas informācijas bloku lasīšanai, kas tiek pasniegtas tā sauktās “Ziņu lentes” veidā;

[6] papildu informāciju skatiet Noteikumos, kas ir publicēti interneta vietnē: http://www.onguardonline.gov/.